Tethys - potápění v pohodě - Potápěči a otužilci protestovali v mrazivé vodě proti ničení řek

Tethys - zajímavosti a články


 

 Potápěči a otužilci protestovali v mrazivé vodě proti ničení řek10. prosince 2003
Potápěči a otužilci protestovali v mrazivé vodě proti ničení řek
KLUB Tethys u toho nechyběl:-)Rádi jsme přijali pozvání sdružení Arnika, 
projevit svůj nesouhlas ryze potápěčsky společně s Trigger divers


Nesouhlasíme s pozměňovacím návrhem Zákona o vnitrozemské plavbě


Oficiální prohlášení Arniky:

Sdružení Arnika - program Ochrana přírody
Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel./fax: 222 781 471, http://www.arnika.org,
tiskový mluvčí - Marek Jehlička, 606 727 942, e-mail:marek.jehlicka@arnika.org


Tisková zpráva sdružení Arnika
10. prosince 2003
Potápěči a otužilci protestovali v mrazivé vodě proti ničení řek

PRAHA - Skupina otužilců a potápěčů vstoupila dnes ráno do mrazivých vod Vltavy. Ve vodě, jejíž teplota se pohybovala těsně kolem bodu mrazu, napjali transparent s nápisem "Neberte nám Vltavu a Labe". Společně se sdružením Arnika tak protestovali proti přijetí zákona, který by zmíněné dvě řeky svěřil zcela do rukou lodních dopravců. Pokud by zákon ve Sněmovně prošel, mohli by dopravci regulovat a betonovat říční koryta i v přírodních rezervacích, bez ohledu na to, jaký dopad budou mít jejich zásahy na životní prostředí.
"Lézt v prosinci do mrazivé vody není nic obvyklého ani rozumného. Společně s otužilci a potápěči jsme chtěli tímto činem poukázat na vážnost situace. Sněmovna bude o Schlingově návrhu hlasovat patrně již ve čtvrtek či v pátek. Chtěli jsme tímto happeningem poslancům demonstrovat, že nám na našich řekách záleží," uvedl mluvčí Arniky Marek Jehlička.
"Osud řek nám není lhostejný. Jsme přesvědčeni, že by řeky měly patřit lidem a že bychom se k nim neměli chovat jen jako k vodním cestám. Proto jsme tady," uvedl čestný předseda I. plaveckého klubu otužilců Praha Vladimír Komárek.
"Nechceme "úpravu" řek kvůli lodní nákladní dopravě za cenu poškození životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že přirozená krajina a bohatá biodiverzita jsou největším kulturním bohatstvím, které lze jen těžko vyčíslit penězi. Jsme přesvědčeni, že neexistují ekonomické důvody pro stavbu nových jezů na dolním Labi. 


reportér je na naší straněnálada byla výborná - nikoli bojovná...


Jsme přesvědčeni, že připravovaná novela je nástrojem jak obejít skutečný zájem většiny lidí této země," uvedli ve svém společném prohlášení potápěči Dana Kubrychtová z klubu Trigger divers a Tomáš Kotouč z klubu Tethys Praha, kteří se happeningu přímo účastnili. 
Poslanec Jaromír Schling (ČSSD) chce svým pozměňovacím návrhem k zákonu o vnitrozemské plavbě docílit, aby se na části toků Vltavy a Labe přestal vztahovat zákon o ochraně přírody a krajiny. Dopravci by se pak nemuseli tímto zákonem řídit a nemuseli by žádat o výjimky právě v těch případech, kdy by upravovali koryta řek v místech, kde protékají přírodní rezervací či chráněnou krajinnou oblastí. 
Zástupci nevládních organizací již vyzvali poslance, aby pro tento návrh nezvedli ruku. Podle rozboru Parlamentního institutu - je totiž v přímém rozporu s evropskou legislativou. Pod výzvu poslancům se podepsalo již 16 nevládních organizací a osobností. Arnika také včera předala zástupci ministerstva dopravy dopis, ve kterém vyzývá ministra Milana Šimonovského, aby změnil svůj dosavadní postoj a nepodpořil kontroverzní návrh.otužilci... 
teplota vody byla prý cca 4 st., 
teplota venku byl pod -5 ale docela pofukovalo
 


Příloha:
(1) POSOUZENÍ SOULADU POZMĚŇOVACÍHO NÁVRHU KE SNĚMOVNÍMU TISKU Č. 343 S MEZINÁRODNÍMI ÚMLUVAMI A PRÁVEM ES z října 2003
Závěr Parlamentního institutu
Výše citovaný pozměňovací návrh poslance J. Schlinga má ve svém důsledku charakter obecné výjimky z režimu ochrany zvláště chráněných území stanovené zákonem č. 114/1992 Sb. Tím se dostává do rozporu s Bernskou úmluvou i oběma cit. směrnicemi ES, které umožňují udělovat výjimky v jednotlivých případech, ad hoc. Nesplňuje dále přísné podmínky pro stanovení výjimky v souladu s těmito právními předpisy. Je třeba rovněž upozornit na skutečnost, že po vstupu České republiky do Evropské unie hrozí České republice v případě nedostatečné implementace směrnice dozorčí žaloba Komise u Evropského soudního dvora podle čl. 226 Smlouvy ES, popř. též uložení peněžité sankce v souladu s čl. 228 Smlouvy ES.
(2)
Bernská úmluva o ochraně druhů a přírodních stanovišť, Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů, směrnice 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků, směrnice 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. 
(3)
Výzva nevládních organizací poslancům:
Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,
dovolujeme si Vás oslovit jménem našich organizací před závěrečným hlasováním o novele zákona o vnitrozemské plavbě (sněmovní tisk 343). Za nepřijatelný považujeme návrh poslance Jaromíra Schlinga (ČSSD) na vynětí vodních cest z působnosti zákona o ochraně přírody a krajiny. Podle tohoto návrhu by se zákon o ochraně přírody a krajiny přestal úplně vztahovat na veškeré či vybrané projekty rozvoje a modernizace vodních cest mezinárodního významu. 
Pokud by sněmovna návrh přijala, znamenalo by to, že například s Vltavou a s Labem už by se v budoucnu nezacházelo jako s řekami, ale výhradně jako s "vodními cestami ve veřejném zájmu". Vodní díla by se tak vymkla veřejné kontrole a řeky by padly do rukou vodních dopravců, jejichž jediným cílem je dobrá splavnost. Podle rozboru Parlamentního institutu je navíc předložený návrh v rozporu s Bernskou úmluvou a s evropskými směrnicemi na ochranu přírody.
Žádáme proto všechny poslance, aby tento nebezpečný návrh nepodpořili. Mimo jiné i proto, že zákony by měly mít obecnou platnost a neměly by upřednostňovat jednotlivé projekty před ostatními.
(4)
Zuzana Drhová, Zelený kruh
Vlastimil Karlík, Arnika
Vladimír Molek, Calla
Jaromír Pacák, Ústav pro ekopolitiku
Martin Ander,Hnutí DUHA
Vladimír Burda,Ochrana vod
Marie Haisová, Agentura GAIA
Jozef Zetěk, Chaloupky
Alena Mejstříková, Econnect
Zuzana Guthová, Rosa
Aleš Kuták, Centrum pro dopravu a energetiku
Pavel Černohous, Ateliér pro životní prostředí
Miroslav Patrik, Český a Slovenský dopravní klub
Dana Kuchtová, Jihočeské matky
Marina Páleník, Přátelé přírody
RNDr. Václav Petříček

(5)
Vážený pane ministře, 

dovolujeme si Vás upozornit, že i k nové verzi pozměňovacího návrhu poslance Jaromíra Schlinga, který podpořil Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který navrhuje vynětí labské a vltavské vodní cesty z platnosti zákona o ochraně přírody a krajiny, vydal Parlamentní institut stanovisko, podle kterého je tento návrh v příkrém rozporu s evropskou směrnicí o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43/EHS, směrnicí o ochraně volně žijících ptáků č. 79/409/EHS a Úmluvou o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, která byla přijata v Bernu roku 1979 (publikována pod č. 107/2001 Sb.m.s.).
Proto Vás jako ministra proevropské vlády žádáme, abyste při hlasování o tomto pozměňovacím návrhu, který navíc omezuje práva veřejnosti na účast při rozhodování v oblasti životního prostředí, zaujal zamítavé stanovisko. 

Vlastimil Karlík
předseda sdružení Arnika


 


Klub Tethys 11.12.2003 - potápěl se Kóta, fotil a sesmolil Yenda 
1721402941
   

 
2002-2013 webmaster@napismi.cz
nahoru
TOPlist